Regulaminy:

Regulamin serwisu

Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu https://mrsclean.pl/. Aby skorzystać z usług firmy sprzątającej za pośrednictwem serwisu https://mrsclean.pl/ Klient akceptuje wszelkie warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.
 3. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu mrsclean.pl pojęciami rozumie się:
  1. Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu”
  2. Administrator” – Mrs.Clean , ul. Towarowa 42/21a, 43-600 Jaworzno, NIP: 6322031096
  3. Firma sprzątająca” – Mrs.Clean , ul. Towarowa 42/21a, 43-600 Jaworzno, NIP: 6322031096
  4. serwis mrs.clean” lub „Serwis” – internetowy serwis, prowadzony przez Administratora pod aktualnym adresem https://mrsclean.pl/ umożliwiający, na zasadach określonych w Regulaminie, organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów, lokali, pomieszczeń biurowych, socjalnych, instytucji, po budowach i garaży Sprzątaczom. Serwis udostępnia system rezerwacji oraz płatności  swoim Klientom.
  5. Sprzątacz” – osoba fizyczna wykonująca usługę zlecenia sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, lokali, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży,
  6. Klient”  – użytkownik korzystający odpłatnie z usług sprzątania świadczonych przez Firmę sprzątającą,
  7. Klient Zarejestrowany”- to  Klient, który:
   • dokonał rejestracji w Serwisie drogą elektroniczną, na specjalnie w tym celu przygotowanym przez Administratora formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stronie https://mrsclean.pl/  oraz
   • zaakceptował treść Regulaminu bez zastrzeżeń,
  8. Profil” – zespół informacji, danych i innych elementów opisujących osobę danego Klienta, w tym wymaganych danych osobowych, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Klienta do Serwisu;
  9. Ustawa” – Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
  10. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną” lub „umowa Usługi” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora Usługi na rzecz Klienta na zasadach opisanych w Regulaminie,
  11. Zlecenie” – zapotrzebowanie na wykonanie określonej usługi z zakresu sprzątania, mieszkań, domów, biur, lokali, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży zlecone przez Klienta za pośrednictwem serwisu https://mrsclean.pl/,
  12. Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, polegająca na umożliwianiu Klientom:
   • nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji niezbędnych do dokonywania usług sprzątania przez Sprzątaczy,
   • przechowywanie danych i dokumentów wprowadzonych przez Klientów Zarejestrowanych do Serwisu oraz udostępniania ich w wymaganym przez nich zakresie,
  13. Użytkownik” – osoba przystępująca do korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzenia lub oprogramowania, spełniającego warunki techniczne do korzystania z Serwisu wskazane w  Dziale V, będącą osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną, a także jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. Z tytułu wykonania usługi będącej przedmiotem Zlecenia Administrator pobiera opłaty zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie Serwisu lub odrębnymi umowami zawartymi z Klientami.
 5. Klient ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

 

Dział II. Usługi świadczone przez Administratora i Cele Serwisu

 1. Serwis internetowy stworzony jest w celu pośredniczenia w organizowaniu świadczenia usług sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży. Serwis udostępnia  system rezerwacji oraz płatności Klientom.
 2. Klient po wejściu na stronę Serwisu określa parametry sprzątania, zamawia usługę sprzątania i płaci poprzez system płatności. Wybrany Sprzątacz, który współpracuje z Firmą sprzątającą dojeżdża do Klienta  i świadczy usługę będąca przedmiotem Zlecenia.
 3. Serwis umożliwia jego Klientom Zarejestrowanym wymianę informacji niezbędnych do zorganizowania i wykonania przez Firmę sprzątającą usługi sprzątania u Klienta.

 

Dział III. Szczegółowy sposób korzystania z funkcjonalności Serwisu. Rozliczenia.

 1. Serwis jest platformą komercyjną i za świadczone usługi sprzątania przez Firmę Sprzątającą będą pobierane opłaty zgodnie z cennikiem opublikowanym w Serwisie przy składaniu zamówienia lub zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w odrębnych umowach zawieranych z Klientami.
 2. Termin realizacji Zleceń wynika z informacji zwrotnej przesłanej przez Firmę sprzątającą Klientowi. Warunkiem przystąpienia Sprzątacza do wykonania usługi będącej przedmiotem Zlecenia jest opłacenie Zlecenia przez Klienta.
 3. Ustala się następujący schemat zamawiania usług sprzątania przez Klienta:
  1. Klient wchodzi na stronę Serwisu https://mrsclean.pl/ .Przy pierwszym składaniu zamówienia Sprzątacz wybierany jest losowo, zaś Klient w przyszłości może dokonać zamówienia konkretnej osoby. W sytuacji, gdy Klient nie wybierze konkretnego Sprzątacza, system dobierze Sprzątacza losowo,
  2. Klient wybiera datę, ilość godzin oraz parametry sprzątania.
  3. Klient przechodzi do ekranu wpisywania swoich danych w systemie, wybiera czy jest osobą fizyczną czy firmą (wtedy NIP itd.),  ma też możliwość wpisania dodatkowych uwag.
  4. Po akceptacji regulaminu serwisu https://mrsclean.pl/  i Regulaminu sprzątania Klient przechodzi do płatności.
  5. Usługa sprzątania jest zamówiona z chwilą prawidłowego wykonania płatności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie sprzątania.
 4. Dane Klienta są widoczne w Serwisie tylko dla Klienta i Administratora. Wprowadzenie ich do Serwisu gwarantuje przejrzystość zgromadzonych w Serwisie danych i umożliwi skorzystanie z dalszych funkcjonalności, których rozwinięcie planuje Administrator.
 5. W celu realizacji zlecenia Sprzątaczowi przekazywane są jedynie dane adresowe i numer telefonu Klienta, dla którego mają być świadczone usługi sprzątania. Sprzątacz jest informowany o określonych przez Klienta: czasie pracy, godzinie rozpoczęcia i godzinę zakończenia, parametrach sprzątania oraz innych dodatkowych ustaleniach związanych ze sposobem wykonania usługi sprzątania.
 6.  Płatności za realizację zleceń można realizować wyłącznie za pomocą systemu płatności on-line, dzięki czemu Klient w ciągu kilku minut otrzyma potwierdzenie zarejestrowania swojej płatności.
 7. Klient płaci kartą kredytową/debetową za usługę jednorazową przez pośrednika płatności …
 8. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie płatności …
 9. Klient będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu fakturę VAT lub paragon od Firmy sprzątającej za każdą opłatę za Zlecenie wniesioną do Serwisu. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. Klient rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy dostarczanych drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
 10. Możliwe jest anulowanie Zlecenia i dokonanej płatności; w przypadku gdy Zlecenie jest anulowane później niż co najmniej na 48 godzin przed rozpoczęciem sprzątania zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 50 złotych brutto. Zwrot dokonanej płatności nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych.

 

Dział IV. Oświadczenia Klientów

 1. Klient oświadcza, że przed zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.
 2. Klient wyraża zgodę, aby w ramach Serwisu zamieszczane były przez Administratora lub inne współpracujące z Administratorem podmioty, materiały reklamowe Administratora, Firmy sprzątającej lub innych podmiotów.
 3. Klient wyraża zgodę, aby Administrator przekazywał mu na podany przez Klienta e-mail istotne informacje o Serwisie, w szczególności dotyczące jego funkcjonalności lub rozwoju.

 

Dział V. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

 1. O ile zawarta przez Administratora i Klienta umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Klient, ma prawo zrezygnować z Usługi poprzez faktyczne zaprzestanie korzystania z Serwisu. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku uiszczenia zapłaty za świadczone do tego czasu usługi sprzątania.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym poinformuje Klientów na stronie https://mrsclean.pl/ , co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

 

Dział VI. Ochrona danych osobowych w Serwisie https://mrsclean.pl/

 1. Klient w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie podaje swoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP i  nr telefonu.
 2. Użytkownik inny aniżeli Klient Zarejestrowany nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych.
 3. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Klienta  po zakończeniu korzystania z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
  1.  niezbędne do rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi sprzątania,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Firmę Sprzątającą,
  3.  niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4.   dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 5. Więcej w przedmiocie ochrony danych osobowych w Polityce prywatności.

 

Dział VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny kontakt@mrsclean.pl Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Administratora.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

 

Dział VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poddana jest prawu polskiemu.

 

Dział IX. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2022

Regulamin usług sprzątania

 

 • 1

Ilekroć w niniejszym Regulaminie sprzątania jest mowa o:

Firmie sprzątającej – Mrs.Clean Szczepan Wątor, ul.Towarowa 42/21a, Jaworzno 43-600 

NIP:6322031096

w serwisie mrsclean.pl lub Serwis – należy przez to rozumieć internetowy serwis, prowadzony przez Firmę sprzątającą pod aktualnym adresem https://mrsclean.pl/ umożliwiający na zasadach określonych w Regulaminie korzystanie z serwisu https://mrsclean.pl/, w szczególności organizowanie usług sprzątania mieszkań, domów, lokali, pomieszczeń biurowych, socjalnych, instytucji, po budowach i garaży. Serwis udostępniający system rezerwacji oraz płatności swoim Klientom;

Sprzątaniu – należy przez to rozumieć usługę sprzątania mieszkań, domów, pomieszczeń biurowych, lokali, pomieszczeń socjalnych, instytucji, po budowach i garaży;

Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot, który zlecił Firmie sprzątającej wykonanie Sprzątania i uiścił należne wynagrodzenie na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z serwisu https://mrsclean.pl/ chyba, że umowa zawarta między Klientem a Firmą sprzątającą odmiennie reguluje zasady zapłaty wynagrodzenia;

Zleceniu – należy przez to rozumieć zlecenie określone w § 2 ust. 1;

Sprzątaczu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą na podstawie umowy z Firmą sprzątającą usługę Sprzątania na rzecz Klienta;

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzątania.

 Regulamin określa:

prawa i obowiązki Klienta, Firmy sprzątającej i Sprzątacza;

zasady wykonywania usługi Sprzątania.

 • 2

Firma sprzątająca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Klienta usługi Sprzątania zgodnie ze zleceniem złożonym za pośrednictwem serwisu https://mrsclean.pl/, telefonicznie lub w siedzibie firmy, z zastrzeżeniem § 3. Szczegółowy Zakres czynności wykonywanych w ramach usługi Sprzątania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Usługa Sprzątania jest świadczona na obszarze Województwa Śląskiego lub innego uzgodnionego indywidualnie z klientem.

Klient może anulować Zlecenie wysyłając e-mail na adres: kontakt@mrsclean.pl , wskazując: dokładnie Zlecenie i wyraźi wolę jego anulowania.

W przypadku, gdy Zlecenie jest anulowane na mniej niż 48 godzin przed jego rozpoczęciem, Firma sprzątająca pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł brutto.

 • 3

W przypadku, gdy informacje dodatkowe zamieszczone w Zleceniu, o których mowa w Dziale III ust. 3 lit. b – c Regulaminu korzystanie z serwisu https://mrsclean.pl/ nie są jednoznaczne Firma sprzątająca może skontaktować się z Klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji mających zapewnić należyte wykonanie usługi Sprzątania.

Klientowi nie przysługują żadne roszczenia względem Firmy sprzątającej z tytułu nienależytego wykonania usługi Sprzątania, jeżeli informacje określone w ust. 1 nie były jednoznaczne i wyczerpujące.

Jeżeli informacje określone w ust. 1, jak też dodatkowe życzenia i oczekiwania Klienta mają wpływ na koszt wykonania usługi Sprzątania, Firma sprzątająca może odmówić wykonania usługi Sprzątania zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.

W przypadku określonym w ust. 3 Firma sprzątająca zwraca się do Klienta z odpowiadającą jego potrzebom i oczekiwaniom ofertą wykonania usługi Sprzątania, określającą w szczególności wysokość wynagrodzenia za jej wykonanie.

Złożenie klientowi oferty, o której mowa w ust. 4 poczytuje się za odmowę wykonania usługi Sprzątania zgodnie z dodatkowymi życzeniami i oczekiwaniami Klienta według stawki określonej w cenniku zamieszczonym w Serwisie.

Jeżeli Klient informacje określone w ust. 3 przekazuje Sprzątaczowi dopiero w momencie przystąpienia do wykonywania usługi Sprzątania lub w jej trakcie Sprzątacz może odmówić ich uwzględnienia, albo ich uwzględnienie uzależnić od uiszczenia lub zobowiązania się do uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Firmy sprzątającej.

Decyzję w zakresie określonym w ust. 6 Sprzątacz podejmuje po kontakcie z Firmą sprzątającą lub samodzielnie w zakresie w jakim został do tego upoważniony przez Firmę sprzątającą.

Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia znacznego zabrudzenia przestrzeni podlegających Sprzątaniu lub zabrudzeń trudno usuwalnych, jeżeli okoliczności te skutkują wzrostem kosztu wykonania usługi Sprzątania albo koniecznością wykonywania usługi Sprzątania przez czas dłuższy niż określony w Zleceniu.

 • 4

Sprzątacz wykonuje usługę Sprzątania z najwyższą starannością, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zgodnie z Regulaminem.

Do obowiązków Sprzątacza należy w szczególności:

zwrócenia się do Klienta o wszystkie informacje konieczne dla wykonania usługi Sprzątania zgodnie z ust. 1;

do poszanowania mienia Klienta;

podjęcia wszelkich czynności koniecznych dla ograniczenia szkody w mieniu Klienta w przypadku spowodowania lub wystąpienia z innych przyczyn zdarzenia grożącego szkodą w mieniu Klienta;

niezwłocznego zawiadomienia Firmy sprzątającej i Klienta o zdarzeniu określonym w pkt 3.

 • 5

Klient zobowiązuje się do współdziałania ze Sprzątaczem w zakresie koniecznym dla wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Regulaminem, w szczególności:

udostępnienia miejsca wykonywania usługi sprzątania,

udostępnienia Sprzątaczowi urządzeń koniecznych dla wykonania usługi Sprzątania chyba, że zastrzegł inaczej przy składaniu Zlecenia;

poinformowania Sprzątacza o wszystkich istotnych okolicznościach istotnych dla wykonania usługi sprzątania zgodnie z Regulaminem;

poinformowania Sprzątacza o wszelkich okolicznościach, w tym rzadkich lub odbiegających od zwykłych właściwościach rzeczy względem, których ma być wykonywana usługa Sprzątania, jeżeli w przeciwnym wypadku mogą zostać narażone na uszkodzenie;

jasnego przekazania Sprzątaczowi czego wymaga w ramach usługi Sprzątania;

odbioru wykonanej usługi Sprzątania i potwierdzenia jej satysfakcjonującego wykonania albo niezwłocznego zgłoszenia konkretnych zastrzeżeń;

traktowania Sprzątacza zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;

udzielenia Sprzątaczowi koniecznej pomocy, w przypadkach określonych w Regulaminie.

Klient może być obecny w czasie wykonywania usługi Sprzątania lub powierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenie, dom lub lokal Sprzątaczowi na czas wykonywania usługi Sprzątania.

Powierzenie określone w ust. 2 może mieć formę przekazania kluczy Sprzątaczowi lub Firmie sprzątającej. Jeżeli klucze są powierzane Firmie sprzątającej, Firma sprzątająca wydaje je Sprzątaczowi tylko na czas wykonania usługi Sprzątania.

Klucze mogą zostać powierzone jednorazowo lub na cały ustalony okres w jakim mają być świadczone usługi Sprzątania.

W przypadku, gdy wykonanie usługi Sprzątania wymaga uzyskania dostępu do miejsc trudnodostępnych lub czynności innych niż standardowe (np. przesunięcia mebli) Klient zobowiązuje się do udzielenia Sprzątaczowi odpowiednich informacji i pomocy, w szczególności pomocy innej osoby lub koniecznych urządzeń albo narzędzi.

Firma sprzątająca nie odpowiada za:

skutki uchybienia przez Klienta obowiązkom określonym w ust. 1;

zachowania osób innych niż Sprzątacz, skutki użycia narzędzi lub urządzeń innych niż Firmy sprzątającej w przypadku określonym w ust. 5;

W przypadku nieuzasadnionego nieudostępnienia Sprzątaczowi miejsca wykonywania usługi albo innego zachowania Klienta uniemożliwiającego wykonanie usługi Sprzątania, Klient nie ma prawa żądania zwrotu wynagrodzenia, a w przypadku jego wcześniejszego nieuiszczenia, jest zobowiązany do jego zapłaty w pełnej wysokości chyba, że Firma sprzątająca wezwie go do zapłaty kwoty niższej.

 • 6

Usługa sprzątania jest wykonywana z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń firmy sprzątającej.

Klient może zastrzec wykonanie usługi Sprzątania z wykorzystaniem określonych przez niego rodzajów lub typów środków czystości.

Podejmując współpracę z firmą Mrs. Clean Szczepan Wątor NIP: 6322031096, wyrażają Państwo zgodę na publikację zdjęć z realizacji usługi w Państwa lokalu. Zdjęcia nie powinny zawierać żadnych przedmiotów osobistych/wskazówek które mogą wskazywać w jakiej lokalizacji znajduje się dom/mieszkanie oraz do kogo należy. 

Firmy wyrażają zgodę na publikacje zdjeć zawierającą logotyp firm.

 • 7

Klient jest zobowiązany traktować Sprzątaczy, nie naruszając przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególności znieważanie, pomawianie, molestowanie i naruszenie nietykalności cielesnej.

W przypadku, gdy Firma sprzątająca poweźmie informację uzasadniającą podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Sprzątacza zawiadamia właściwe organy ścigania.

Jeżeli Klient zachowuje się sprzecznie z ust. 1 Sprzątacz informuje Klienta o prawie do odstąpienia od wykonywania usługi Sprzątania, jeżeli Klient nie zaniecha postępowania naruszającego przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Jeżeli Sprzątacz odstąpi od wykonywania usługi Sprzątania, z uwagi na kontynuowanie przez Klienta swojego zachowania w okolicznościach wskazanych w ust. 3 niezwłocznie informuje o tym Firmę sprzątającą.

 • 8

Firma sprzątająca nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia lub niedotarcie Sprzątacza do Klienta, jeżeli następuje to wskutek zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, którego Firma sprzątająca nie mogła przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności. W miarę posiadanych możliwości Firma sprzątająca zapewnia zastępstwo.

W przypadku powzięcia informacji o zdarzeniu określonym w ust. 1 Firma sprzątająca informuje Klienta o niemożności wykonania usługi Sprzątania zgodnie ze Zleceniem lub wyznaczeniu zastępstwa, jeżeli Zlecenia obejmowała wyznaczenie do wykonania usługi Sprzątania określonego Sprzątacza.

Klient może odmówić przyjęcia usługi Sprzątania, jeżeli opóźnienie w rozpoczęciu jej wykonywania z przyczyn nieleżących po stronie Klienta przekracza 60 minut.

 • 9

Klient może zgłosić reklamację w szczególności:

w przypadku zastrzeżeń co do wykonania lub jakości wykonania usługi Sprzątania;

zawinionego przez Sprzątacza uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klienta

W przypadku wykonywania usługi Sprzątania w obecności Klienta, reklamacja może być zgłoszona wyłącznie Sprzątaczowi do czasu opuszczenia przez niego budynku lub lokalu, w którym wykonywana jest usługa Sprzątania. W pozostałych przypadkach reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 24 godzin, a brak zgłoszenia reklamacji w tym terminie rozumie się jako potwierdzenie wykonania usługi Sprzątania zgodnie z Regulaminem.

W przypadku reklamacji Firma sprzątająca zobowiązuje się do udzielenia Gwarancji satysfakcji i ponownego wysprzątania obiektu w terminie do 24 godzin liczonego od zgłoszonej reklamacji.

Reklamacja może zostać zgłoszona:

telefonicznie na nr 795 098 833 , lub

email’em na adres: kontakt@mrsclean.pl

 • 10

 

Firma sprzątająca oświadcza, że jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług Sprzątania do kwoty gwarancyjnej 250 000 zł.

Firma sprzątająca odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przy wykonywaniu usługi Sprzątania. Za szkody nieumyślne Firma sprzątająca ponosi odpowiedzialność do wysokości wynagrodzenia uiszczonego za usługę Sprzątania.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia w związku z wykonywaną usługą Sprzątania Klient powinien:

niezwłocznie zawiadomić o szkodzie Firmę sprzątającą i podać wszystkie istotne okoliczności zdarzenia oraz inne informacje, o jakie zostanie poproszony, w tym określone w pkt 2;

sprawdzić warunki ubezpieczenia budynku lub lokalu w którym wystąpiła szkoda.

Firma sprzątająca uznając reklamację zobowiązuje się udzielić Klientowi pomocy w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela.

 • 11

Załącznik nr 1 stanowi integralną część Regulaminu.

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia następnego po dniu ich opublikowania w Serwisie.

Regulamin stosuje się w zakresie, w jakim umowa Firmy sprzątającej z Klientem nie stanowi inaczej. W przypadku chęci stałego zlecenia wykonywania usługi Sprzątania Klient powinien skontaktować się z Firmą sprzątającą w celu uzgodnienia szczegółowych warunków.

W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu. Klient nie może wszcząć postępowania sądowego wcześniej niż po upływie 30 dni, od dnia zgłoszenia swoich roszczeń Firmie sprzątającej.

W przypadku sporów w zakresie spraw uregulowanych w Regulaminie, rozstrzyga je sąd właściwy dla miasta Katowice.

Prawem właściwym dla zobowiązań wykonywanych na podstawie Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.05.2022